Από 250 εκατ. ευρώ στα  400 εκατ. ευρώ αυξάνεται το κονδύλι για τον συμψηφισμό του clawback με ερευνητικές και επενδυτικές δαπάνες.

Το υπουργείο Οικονομικών με απόφασή του στις 5/5/2023 προχώρησε σε τροποποίηση της απόφασης ένταξης του Έργου με τίτλο «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5150266 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη απόφαση, προχώρησε στην  αύξηση του προϋπολογισμού του έργου από τα 250.000.000,00 ευρώ σε 400.000.000,00 ευρώ, καθώς και στη χρονική του επέκταση κατά ένα έτος έως το 2025.

Πώς μπορεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα να γίνει πιο λειτουργικό για τις κλινικές μελέτες;

Πέρα από την αύξηση του προϋπολογισμού και την επέκταση του προγράμματος μέχρι τις 31-12-25 για να είναι το πρόγραμμα αυτό πιο λειτουργικό για τις κλινικές μελέτες, αναφέρουν στελέχη της αγοράς χρειάζεται:

1) Να δοθεί δυνατότητα υποβολής δαπανών και για τις κλινικές μελέτες που είναι σε εξέλιξη από τη χρονική στιγμή ένταξης μιας εταιρείας στο πρόγραμμα και μετά. 

2) Να υπάρξει διακριτός προϋπολογισμός για τις κλινικές μελέτες.

3) Να υπάρξει συμπλήρωση της συγκεκριμένης διάταξης της ΚΥΑ με όλες τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις του άρθρου 25 του ΓΑΚ 651/2014.

4) Να γίνει επαναφορά της δυνατότητας καθορισμού ως επιλέξιμων, των δαπανών που καταβάλλονται από ξένες μητρικές εταιρείες ή και θυγατρικές. 

Τα στοιχεία ένα χρόνο πριν

Έργα ύψους 605 εκατ. ευρώ κατατέθηκαν στη δράση για το clawback του «Ελλάδα 2.0»

Σε 604.849.335,12 ευρώ ανήλθε ο συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων που κατατέθηκαν στη δράση: «Μεταρρυθμίσεις του Συστήματος Clawback & Συμψηφισμός του με Ερευνητικές & Επενδυτικές Δαπάνες», από τις δικαιούχους φαρμακευτικές εταιρείες. Η αιτούμενη επιχορήγηση διαμορφώθηκε σε 292.294.707,01 ευρώ.

Μέχρι την 28η Απριλίου 2022, είχαν κατατεθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 65 αιτήματα ενίσχυσης, από 40 δυνητικούς δικαιούχους.

Τα 50 αιτήματα αφορούσαν  σε ενίσχυση έργων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α). Ο συνολικός προϋπολογισμός αυτών, ανήλθε σε 403.486.170,77 ευρώ και η αιτούμενη επιχορήγηση σε 213.607.973,94 ευρώ. Τα υπόλοιπα 15 αιτήματα σχετίζονται με την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων. Ο συνολικός προϋπολογισμός τους διαμορφώθηκε σε 201.363.164,35 ευρώ και η αιτούμενη επιχορήγηση σε 78.686.733,07 ευρώ.

Δικαιούχοι
Δικαιούχος επιχείρηση για ενίσχυση από το πρόγραμμα θεωρείται για έργα Ε&Α και επενδυτικά σχέδια ο Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμάκων ή ο τοπικός του αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, εφόσον ορίζεται στην άδεια κυκλοφορίας, και εν γένει κάθε φαρμακευτική επιχείρηση που υποχρεούται σε καταβολή ποσού αυτόματης επιστροφής (clawback) της φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης.
Ειδικά για επενδυτικά σχέδια δικαιούχοι είναι, επίσης, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας που εμπίπτουν στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ): 21.10, 21.20, 26.60, 32.50, 17.22 και 72.11 και υποχρεούνται σε καταβολή ποσού αυτόματης επιστροφής (clawback).

Επιλέξιμες δαπάνες, για έργα Ε&Α είναι: 1) οι αμοιβές κάθε βαθμίδας προσωπικού, 2) οι δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο, 3) οι δαπάνες για κτίρια στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο, 4) η ανάθεση με σύμβαση σε εξωτερικούς συνεργάτες ή φορείς, 5) τα πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

Τέλος, για την εκτέλεση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για: 1) ενσώματα στοιχεία ενεργητικού (δαπάνες αγοράς ή κατασκευής, ανέγερσης ή επέκτασης κτιριακών, ειδικών, βοηθητικών εγκαταστάσεων, επενδυτικές δαπάνες στοιχείων ενεργητικού, ειδικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις π.χ. καθαροί χώροι παραγωγής, ηλεκτρομηχανολογικά δίκτυα, εκσυγχρονισμός αποθηκών κλπ) και για 2) άυλα στοιχεία ενεργητικού, υπό προϋποθέσεις.