Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Με την εγγραφή σας στο newsletter και/ ή ως μέλος της Ε.Ε.Φα.Μ.,  παρέχετε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016) και την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών που ορίζονται κατωτέρω, από την Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management που εδρεύει στο Ν. Ψυχικό Αττικής, οδός Τζαβέλα αρ. 42Β, (εφεξής η «Εταιρεία»).

Για την εγγραφή σας ως μέλος της Εταιρείας, η τελευταία διατηρεί το ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνό σας και τα στοιχεία της εργασίας σας για όσο χρονικό διάστημα είστε μέλος της Εταιρείας και για δέκα έτη μετά την αποχώρηση / διαγραφή σας από μέλος της Εταιρίας, προκειμένου να ενημερώνεστε για θέματα που άπτονται του καταστατικού σκοπού της Εταιρείας, να συμμετέχετε στις αρχαιρεσίες, εκδηλώσεις , ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις και να ενημερώνεστε εν γένει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία και τις δραστηριότητες της. Ενδέχεται η Εταιρεία να διαβιβάσει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση σε συνεργαζόμενη εταιρεία, στην οποία έχει αναθέσει την ηλεκτρονική αποστολή ενημερώσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και σε εταιρεία που αναλαμβάνει τη διοργάνωση των δράσεων της Εταιρείας.

Επιπρόσθετα, για την εγγραφή σας στο newsletter της Εταιρείας, η τελευταία διατηρεί μόνο την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για όσο χρονικό διάστημα επιθυμείτε να λαμβάνετε το newsletter, προκειμένου να ενημερώνεστε για τις τρέχουσες εξελίξεις στο τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τον τομέα του Φαρμάκου και της Υγείας. Ενδέχεται η Εταιρεία να διαβιβάσει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση σε συνεργαζόμενη εταιρεία, στην οποία έχει αναθέσει την ηλεκτρονική αποστολή του newsletter.

Καθίσταται σαφές ότι έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας.

Σας ενημερώνουμε ότι τα δικαιώματά σας, όπως αυτά ισχύουν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016) και στην εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία ως υποκείμενο των δεδομένων είναι τα εξής:

  • Δικαιούστε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται η Εταιρεία
  • Δικαιούστε να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που σας αφορούν ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων σας.
  • Δικαιούστε να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων σας από τα αρχεία της Εταιρείας εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί.
  • Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης δεδομένων σας σε περίπτωση που αμφισβητήσετε την ακρίβειά τους.
  • Δικαιούστε να λάβετε τα δεδομένα που ήδη έχετε δώσει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.

Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει  την υποβολή, χωρίς κόστος, αίτησης στην Εταιρεία.

Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να απευθύνεστε στην Εταιρεία (Τηλ.: 2106753159, mail: info@eefam.gr), σε κάθε δε περίπτωση δικαιούστε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr). Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.