Blog

Αρχική » Blog » Πολιτική Υγείας » Πως θα λειτουργεί ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία

Blog

Πως θα λειτουργεί ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία

Πως θα λειτουργεί ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία

Σε διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου για τον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία έως τις 13 Ιουλίου και ώρα 8 μ.μ. λόγω της επιτακτικής ανάγκης ταχείας ρύθμισης των συγκεκριμένων θεμάτων. Προτάσεις και παρατηρήσεις αναμένονται με στόχο να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και ίδρυση του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (ΟΔΙΠΥ Α.Ε.)».

Στο νομοσχέδιο προβλέπονται ότι:

 • Ο οργανισμός θα ελέγχει τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ, τις αποκεντρωμένες μονάδες αυτών, τα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία και τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που εποπτεύονται από το υπουργείο Υγείας, καθώς τις Δ.Υ.ΠΕ. ως προς τη διοικητική τους λειτουργία, το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, τις δομές της ΠΦΥ. Επίσης θα προσφέρεται η δυνατότητα και στους ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών υγείας να αξιολογηθούν, κατόπιν αιτήματος τους.
 • Στόχος είναι η θέσπιση ενός ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, αποβλέποντας στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, την ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών και την ορθολογική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών υγείας της χώρας, με απώτερο σκοπό την ισότιμη πρόσβαση και την καθολική κάλυψη του πληθυσμού.
 • Ο οργανισμός θα έχει τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας και θα ακολουθεί τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα του επιπέδου ασφάλειας, επάρκειας και καθολικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Σημειώνεται ότι θα δέχεται ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας, δωρεές, θα διαχειρίεζεται ερευνητικά κονδύλια και αναπτυξιακά προγράμματα (και από την Ε.Ε.) και τα έσοδα που προέρχονται από την παροχή των υπηρεσιών του ΟΔΙΠΥ Α.Ε. (Άρθρο 10).

Αρμοδιότητες

 • Στις δικαιοδοσίες του περιλαμβάνεται η καταγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και η ενημέρωση των πολιτών ως προς την πρόσβασή τους σε αυτές. Επίσης, η καθιέρωση προτύπων ποιότητας για τις υπηρεσίες (π.χ. διοικητικές πρακτικές στα νοσοκομεία) καθώς  και διεθνώς αποδεκτών δεικτών αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας της υγείας. Στη συνέχεια θα αξιολογείται η προσαρμογή στα πρότυπα και θα δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα.
 • Στο πνεύμα αυτό ο οργανισμός θα προχωρήσει στην κατάρτιση και τήρηση μητρώου εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση, ενώ θα δίνει κίνητρα και αντίστοιχα ανταμοιβές σε παρόχους υπηρεσιών υγείας για τη συμμόρφωσή τους στις διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών.
 • Επίσης, θα λειτουργεί γνωμοδοτικά για την επιβολή κυρώσεων σε παρόχους που δεν τηρούν τις απαιτούμενες διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και  θα προχωρά στην επιβολή αυτών.
 • Στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του αναλαμβάνει την εκπαίδευση και  την κατάρτιση των παρόχων υπηρεσιών υγείας για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, ενώ θα ερευνά τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού, θα εντοπίζει τα κενά και τις ελλείψεις, ενώ θα διατυπώνει προτάσεις για την αναδιοργάνωση.
 • Ο οργανισμός θα συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, θα υλοποιεί κοινές δράσεις και συμπράξεις με επιστημονικούς φορείς καθώς και με το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος για την υλοποίηση του Έργου VIΙ – Λοιμώξεις, με σκοπό την υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης στον τομέα της πρόληψης και του ελέγχου των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

Συνοπτικά η διαδικασία αξιολόγησης:

 • Εντός ενός εξαμήνου θα συνταχθεί το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης, ως εγχειρίδιο αξιολόγησης, το οποίο θα αναλύει τους δείκτες και τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας, καθώς και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση όλων των παρόχων υπηρεσιών υγεία.
 • Η έκθεση αξιολόγησης από τον οργανισμό θα καταγράφει την διοικητική και επιστημονική πρακτική, τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες , τη χρονική διάρκεια της προβλεπόμενης εκπαιδευτικής διαδικασίας και τον φορέα που θα την υλοποιήσει, παραμετροποιημένες προτάσεις για τη διαμόρφωση καλής πρακτικής και το χρονικό πλαίσιο ελέγχου συμμόρφωσης του αξιολογούμενου.
 • Σημειώνεται σε ότι αφορά τα νοσοκομεία προβλέπονται δυο στάδια: Το πρώτο αφορά την αυτοαξιολόγηση μέσω των Γραφείων Ποιότητας ή του υπεύθυνου τμήματος που ορίζεται από τη διοίκηση κάθε παρόχου και την αξιολόγηση του οργανισμού. Η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τρία χρόνια.
 • Σε ετήσια βάση το διοικητικό συμβούλιο του ΟΔΙΠΥ Α.Ε. θα εκδίδει έκθεση αξιολόγησης των αναγκών υγείας των πολιτών της χώρας, με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, ως προς τα πεπραγμένα των δημόσιων νοσοκομείων.

Κριτήρια και δείκτες

Επιγραμματικά έχουν οριστεί στο άρθρο 6:

 1. Η ασφάλεια των ασθενών (προστασία από κακοποίηση, από ιατρικό σφάλμα, από κακές διοικητικές πρακτικές κ.ά.)
 2. Η αποδοτικότητα (βαθμός επίτευξης των επιθυμητών αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει δείκτες για την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών).
 3. Η ανταποκρισιμότητα – ασθενοκεντρική προσέγγιση (αποτύπωση των εμπειριών των ασθενών και αξιολόγηση παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς με συμπόνια, σεβασμό και με γνώμονα τη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ενημέρωσης των ασθενών).
 4. Η προσβασιμότητα (σωστός χρόνος και τόπος, οικονομικά ανεκτή).
 5. Η χρηστή διοίκηση (εταιρική διακυβέρνηση, διοίκηση και ηγεσία για παροχή υψηλής ποιότητας ανθρωποκεντρικής φροντίδας που βασίζεται στη διαφάνεια, τη συνεχή βελτίωση, την καινοτομία και την ισονομία.
 6. Η διαχείριση πόρων (οικονομικών και ανθρώπινων πόρων).
Πηγή: virus.com.gr
Facebook
Twitter
LinkedIn

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι

ΣΥΝΔΕΣΗ

Δεν είστε εγγεγραμμένο μέλος της Ε.Ε.Φα.Μ;

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την βέλτιστη εμπειρία περιήγησης στην σελίδα μας.
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter για να δείτε τα αποτελέσματα αναζήτησης