Για τα κίνητρα, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται  αναφορικά με την εφαρμογή των Managed Entry Agreements στην Ελλάδα, μίλησε στο 8ο Συνέδριο ΗΤΑ ο Νικόλας Κούρκουλας, Market Access Lead της AstraZeneca. Όπως ανέφερε, κάποια σημαντικά βήματα έχουν γίνει αναφορικά με τον εξορθολογισμό των φαρμακευτικών δαπανών, με την επιτάχυνση της αξιολόγησης για την αποζημίωση νέων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης για τα καινοτόμα φάρμακα. Επίσης, έχει επέλθει ένας σχετικός εξορθολογισμός της συνεισφοράς της φαρμακευτικής βιομηχανίας στην υπερβάλλουσα δαπάνη, μέσω της ενεργοποίησης του RRF, ενώ καταγράφεται ως θετικό μέτρο και η ενεργοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για συμψηφισμό του clawback με τις επενδύσεις των φαρμακευτικών εταιρειών.

Ωστόσο, παραμένουν αρκετά θέματα ανοικτά και πλέον οι πιο σημαντικές προκλήσεις είναι: ‘Έλλειψη μέτρων ή ανεπαρκής εφαρμογή των υφιστάμενων για την παρακολούθηση της κατανάλωσης φαρμάκων. Δισταγμός στο θέμα της ανταλλαγής δεδομένων χρήσης φαρμάκων, έλλειψη μητρώων συλλογής δεδομένων πραγματικού κόσμου (RWE) & ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων. Απουσία στην πράξη διαλειτουργικότητας των νοσοκομειακών συστημάτων πληροφορικής. Ανεπαρκής παραμένει ο δημόσιος προϋπολογισμός για το φάρμακο. Παράλληλα, η σημαντική αύξηση της αξίας των κλειστών προϋπολογισμών, αυξάνει τις ανησυχίες (είναι χαρακτηριστικό ότι οι συμφωνίες κλειστού προϋπολογισμού το 2021 είχαν φτάσει σε αξία τα 401 εκατ. ευρώ, ενώ το 2022 έφθασαν τα 923 εκατ. ευρώ).

Τα οφέλη από την εφαρμογή των Managed Entry Agreements είναι πολλά:

Για τους πληρωτές: Εξασφαλίζουν την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του συστήματος, η αποζημίωση γίνεται με βάση το πραγματικό όφελος, υπάρχει έλεγχος της φαρμακευτικής δαπάνης, μετατοπίζοντας την εστίαση στο συνολικό κόστος για το σύστημα υγείας, έναντι εστίασης μόνο στο κόστος φαρμάκων. Επίσης, η παραγωγή RWE είναι ένα σημαντικό εργαλείο για το σύστημα.

Για τη βιομηχανία: Εξασφαλίζεται η πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του συστήματος, επιβραβεύεται η καινοτομία, βελτιστοποιούνται τα κλινικά αποτελέσματα.

Για τους ασθενείς: Εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα, διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του συστήματος, δίνονται κίνητρα για επενδύσεις στην καινοτομία που σημαίνει περισσότερα και καλύτερα φάρμακα και βελτιστοποιούνται τα κλινικά αποτελέσματα.