Blog

Αρχική » Blog » Πολιτική Υγείας » ΕΟΠΥΥ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη μηδενική συμμετοχή των δικαιούχων στις δράσεις του Προγράμματος ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ

Blog

ΕΟΠΥΥ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη μηδενική συμμετοχή των δικαιούχων στις δράσεις του Προγράμματος ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ

Όπως αναφέρεται, με το άρθρο 25 του ν. 5102/2024 (Α’55) προβλέφθηκε, από την 01.05.2024, η εκ μέρους των δικαιούχων περίθαλψης του ΕΟΠΥΥ, καταβολή του ποσού του ενός (1) ευρώ ανά παραπεμπτικό για την εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων βιολογικών υλικών και τριών (3) ευρώ ανά παραπεμπτικό για την εκτέλεση απεικονιστικών ελέγχων. Τα ως άνω ποσά συνυπολογίζονται στο ετήσιο όριο δαπάνης του ΕΟΠΥΥ για τις διαγνωστικές εξετάσεις και  πράξεις,  και  αφαιρούνται  από  τα  ποσά  που  θα  καταβάλλει  ο  ΕΟΠΥΥ στα συμβεβλημένα  διαγνωστικά  εργαστήρια  και  κλινικοεργαστηριακούς  ιατρούς  για  την εξόφληση των υπηρεσιών τους.

Σκοπός του νομοθέτη, με βάση την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης της εν λόγω διάταξης, συνιστά η συγκράτηση και εξορθολογισμός της δαπάνης του ΕΟΠΥΥ και ο περιορισμός της επιβάρυνσης  των  παρόχων από  το  μέτρο της  αυτόματης  επιστροφής  (clawback), διασφαλίζοντας,  παράλληλα,  την  αποφυγή  της  υπέρμετρης  επιβάρυνσης  των ασφαλισμένων. Προς  αποφυγή,  ωστόσο, παρερμηνειών, καθ’ όσον  αφορά στη  διενέργεια διαγνωστικών  εξετάσεων  βιολογικών  υλικών και  απεικονιστικών  ελέγχων για  τους δικαιούχους του  Προγράμματος  «ΣΠΥΡΟΣ  ΔΟΞΙΑΔΗΣ», σημειώνονται  διευκρινιστικά  τα ακόλουθα:

Η σχετική νομοθεσία και οι υπουργικές αποφάσεις, που αποτελούν το ειδικό νομικό πλαίσιο για τις συγκεκριμένες δράσεις με το οποίο εξειδικεύεται κάθε τεχνικό και λεπτομερειακό ζήτημα, προβλέπεται ρητώς, σαφώς και κατηγορηματικώς ότι η συμμετοχή των ωφελούμενων στη δαπάνη διενέργειας των διαγνωστικών εξετάσεων και των ιατρικών επισκέψεων που περιλαμβάνονται στις δράσεις και διενεργούνται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, υπό τις προβλεπόμενες στις αποφάσεις αυτές προϋποθέσεις συμμετοχής, είναι μηδενική. Συνεπώς, προκύπτει σαφώς ότι οι συμμετέχοντες στις δράσεις ιδιώτες ιατροί και φορείς δεν  δικαιούνται  να  λάβουν  με  οιοδήποτε  τρόπο  επιπλέον  αμοιβή  από τις  ωφελούμενες.

Προσέτι, ρητά προβλέπεται ότι στις δαπάνες των δράσεων δεν εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής και το μηνιαίο κλιμακωτό ποσοστό έκπτωσης (rebate). Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση των δράσεωντου εν λόγω Προγράμματος εκφεύγει του πλαισίου των συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με παρόχους υγείας, με αποτέλεσμα να αποκλείεται για τις δράσεις αυτές η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 25 του ν. 5102/2024. Ειδικότερα, στις δράσεις αυτές δύναται να συμμετέχουν συμβεβλημένοι ή μη με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί και πάροχοι υπηρεσιών υγείας. Προς τούτο, δε, δηλώνουν ηλεκτρονικά τη συμμετοχή  τους,  υπό  τους  όρους  και  προϋποθέσεις που  προβλέπονται  σε δημόσια πρόσκληση που  εκδίδει  ο  ΕΟΠΥΥ. Εν  συνεχεία,  οι πάροχοι  υγείας  και  οι  ιατροί συνδέονται στην εφαρμογή e-ΔΑΠΥ, με τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν από την πιστοποίησή τους στον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να καταχωρίσουν ανά Α.Μ.Κ.Α. τις ιατρικές επισκέψεις  και  εκτελέσεις  των  παραπεμπτικών  της  δράσης,  με  βάση  τις οδηγίες  του ΕΟΠΥΥ.

Τέλος, με την ολοκλήρωση των καταχωρίσεων στο σύστημα, πραγματοποιούνται οι μηχανογραφικοί έλεγχοι πληρότητας και ορθότητας των δεδομένων, και, στο τέλος κάθε μήνα, ενημερώνεται  ο πάροχος και  ο  ιατρός  σχετικά  με  το  υπολογισθέν  ποσό κάθε υποβολής, προκειμένου να εκδώσει και να επισυνάψει το σχετικό φορολογικό παραστατικό και  να  αποστείλει  τα φυσικά  παραστατικά  στο  Κέντρο  διαλογής  του  ΕΟΠΥΥ  προς ψηφιοποίηση.Τα ποσά που καταβάλει ο ΕΟΠΥΥ στους παρόχους, με βάση την ως άνω διαδικασία, είναι  διακριτάαπό  εκείνα  που καταβάλλονται  στο  πλαίσιο  του  Ενιαίου  Κανονισμού Παροχών Υγείας και των, δυνάμει αυτού, σχετικών συμβάσεων, καθόσον προέρχονται από τον προϋπολογισμό του έργου, ο οποίος, εν συνεχεία, κατανέμεται στους ιατρούς και παρόχους,  με  βάση  τις  προβλεπόμενες ειδικώς, στους  νόμους  και τις  υπουργικές αποφάσεις τιμές αποζημίωσης, ανά ιατρική πράξη/εξέταση επί των αριθμό αυτών.

Επομένως, και με δεδομένο ότι οι όροι και διαδικασία υλοποίησης των δράσεων του Προγράμματος «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ», όπως και οι τιμές αποζημίωσης και η διαδικασία καταβολής των σχετικών δαπανών προβλέπονται σε ειδικό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο εξειδικεύεται περαιτέρωμε τις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις, χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους και υλοποιούνται στο πλαίσιο ειδικότερων συμβάσεων, μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και  των  παρόχων  υγείας/ιατρών,  καθίσταται  σαφές  ότι οι  εξετάσεις που διενεργούνται στο  πλαίσιο  του  Προγράμματος Πρόληψης  με  την  ονομασία  «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» συνεχίζουν να παρέχονται δωρεάν στις δικαιούχους, και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου25 του ν. 5102/2024.

Πηγή: healthview.gr
Facebook
Twitter
LinkedIn

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι

ΣΥΝΔΕΣΗ

Δεν είστε εγγεγραμμένο μέλος της Ε.Ε.Φα.Μ;

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την βέλτιστη εμπειρία περιήγησης στην σελίδα μας.
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter για να δείτε τα αποτελέσματα αναζήτησης