Blog

Αρχική » Blog » Πολιτική Υγείας » Αιφνιδιαστικές αλλαγές στη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ

Blog

Αιφνιδιαστικές αλλαγές στη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ

Αιφνιδιαστικές αλλαγές στη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ

Αιφνιδιαστικά, δίχως διαβούλευση ή εξαγγελία για το θέμα, η κυβέρνηση προχωρεί σε αλλαγές στη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ. Με τροπολογία, που κατατέθηκε την Παρασκευή, πλέον θα ορίζεται Διοικητής και μη εκτελεστικός Πρόεδρος, ενώ ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. αυξάνεται από εννέα σε 11.

Πρακτικά, φαίνεται ότι δεν επιχειρείται και καμία ριζική αλλαγή και όπως όλα δείχνουν, στόχος είναι να εκδιωχθεί αζημίως ο νυν πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Β. Πλαγιαννάκος και να αναλάβει τη διοίκηση η νυν αντιπρόεδρος κ. Θ. Καρποδίνη, η οποία εξαρχής ήταν η επιλογή του Κ. Μητσοτάκη.

Το ανήκουστο της τροπολογίας όμως είναι άλλο: ορίζει ότι τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ δεν ευθύνονται αστικά έναντι τρίτων, πλην του ελληνικού δημοσίου. Δηλαδή, παρέχεται πρωτοφανής “ασυλία” στα πρόσωπα που διαχειρίζονται περίπου 6 δις ευρώ για τις δαπάνες υγείας με τις αποφάσεις τους να καθορίζουν τα έσοδα ιατρών φαρμακοποιών, διαγνωστικών κέντρων, κλινικών και φαρμακοβιομηχανιών. Πρόκειται για προβληματική ρύθμιση, η οποία έγκυροι νομικοί εκτιμούν ότι θα ακυρωθεί στην πράξη…

Το νέο στοιχείο της τροπολογίας είναι ότι παρέχει τη δυνατότητα στον υπουργό Υγείας με απόφαση του να παύει το διοικητή, το μη εκτελεστικό αντιπρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. αζημίως για το ελληνικό δημόσιο.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας, που αφορά την κύρωση της σύμβασης δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση. Με βάση αυτή τροποποιείται το άρθρο 20 του ιδρυτικού νόμου του ΕΟΠΥΥ (Ν.3918/2011) και ορίζεται ότι νέα όργανα διοίκησης και ελέγχου του οργανισμού: Δοικητής, μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος και Δοικητικό Συμβούλιο.

Η τροπολογία προβλέπει ότι όπου στις διατάξεις του ΕΟΠΥΥ γίνεται αναφορά στον πρόεδρο ή αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, νοείται εφεξής ο Διοικητής του ΕΟΠΥΥ. Μέχρι την επιλογή και το διορισμό του, ορίζεται προσωρινός διοικητής με απόφαση του υπουργού Υγείας. Ακόμη, μέχρι την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τον οργανισμό του ΕΟΠΥΥ, όλες οι οργανικές μονάδες του οργανισμού υπάγονται στο Διοικητή.

Ο Διοικητής θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και θα επιλέγεται για θητεία 4 ετών. Πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πτυχίο ΑΕΙ και εμπειρία σε διοικητικά και οικονομικά θέματα. Τετραετής θα είναι η θητεία και του μη εκτελεστικού Προέδρου, ο οποίος πρέπει να έχει τα ίδια προσόντα.

Και οι δύο διορίζονται σύμφωνα με νόμο 4755 του 2020. Το άρθρο 21 ορίζει ότι “οι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές, Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, Διευθύνοντες ή Εντεταλμένοι Σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση”, επιλέγονται από ειδική πενταμελή Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου.

Τα μέλη αυτής της επιτροπής ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Προέδρου του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και με τριετή θητεία. Η Επιτροπή αποτελείται από:

(α) έναν (1) Αντιπρόεδρο ή σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο,

(β) έναν (1) νομικό σύμβουλο του Κράτους,

(γ) τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.),

(δ) τον Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης και

(ε) τον Γενικό Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το μέλος της περ. (β), μαζί με τον αναπληρωτή του, υποδεικνύονται με πράξη του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Τα μέλη των περ. (γ), (δ) και (ε) αναπληρώνονται αντιστοίχως από τον Αντιπρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών της Προεδρίας της Κυβέρνησης και τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης των Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η νέα τροπολογία ορίζει ότι το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ αποτελείται πλέον από 11 μέλη, που διορίζονται με απόφαση του υπουργού Υγείας. Ειδικότερα, το Δ.Σ. αποτελείται από:

  • Το Διοικητή ως πρόεδρο του Δ.Σ. Μισθολογικά ο διοικητής εξομοιώνεται με το διοικητή του e-ΕΦΚΑ
  • Δύο μέλη, ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι πρέπει να έχουν ίδια προσόντα με το Διοικητή. Ο ένας υποδεικνύεται από τις τριτοβάθμιες οργανώσεις ασφαλισμένων και συνταξιούχων και ο δεύτερος από τις οργανώσεις των εργοδοτών (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ). Μέχρι πρότινος, στο Δ.Σ. υπήρχε ένας εκπρόσωπος των ασφαλισμένων, ένας των εργοδοτών και ένας των συνταξιούχων
  • Τέσσερα μέλη ορίζονται από τον υπουργό Υγείας και πρέπει να έχουν εμπειρία και κατάρτιση σε θέματα σχετικά με τον ΕΟΠΥΥ.
  • Ένα μέλος που υποδεικνύεται από κοινού από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία. Αυτό ίσχυε και μέχρι πρότινος. Δηλαδή, παραμένει η παγκόσμια πρωτοτυπία με συμμετέχουν στο Δ.Σ. εκπρόσωπος επαγγελματιών που έχουν οικονομικές σχέσεις με τον οργανισμό!
  • Ένα μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), όπως ίσχυε και μέχρι πρότινος
  • Το νέο στοιχείο είναι ότι προστίθενται άλλα δύο μέλη: Ένα ως εκπρόσωπος των εργαζόμενων του ΕΟΠΥΥ και ένας υπάλληλος του υπουργείου Υγείας με θέση Γενικού Διευθυντή ή προϊσταμένου Διεύθυνσης.

Μέχρι πρότινος, συμμετείχε στις συνεδριάσεις του ΕΟΠΥΥ τέτοιο στέλεχος του υπουργείου Υγείας, αλλά δεν είχε δικαίωμα ψήφου. Χωρίς δικαίωμα ψήφου συμμετείχαν στις συνεδριάσεις και οι δύο αντιπρόεδροι του ΕΟΠΥΥ, που στην πορεία ο αριθμός τους μειώθηκε σε έναν.

Τέλος, συστήνονται νέα όργανα και θέσεις:

  • στο γραφείο του διοικητή συστήνονται 4 θέσεις ειδικών συμβούλων-συνεργατών και μία θέση δημοσιογράφου. Οι αποδοχές τους θα καθοριστούν με ΚΥΑ των υπουργών Υγείας και Οικονομικών.
  • συστήνεται Επιτροπή Ελέγχου και Διαφάνειας, στην οποία θα προΐσταται ο μη εκτελεστικός Πρόεδρος και δύο μέλη με πλήρη ανεξαρτησία από τα λοιπά όργανα διοίκησης του ΕΟΠΥΥ. Αν και δεν αναφέρεται πώς επιλέγονται, ορίζεται ότι η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του υπουργού Υγείας.
Πηγή: virus.com.gr
Facebook
Twitter
LinkedIn

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι

ΣΥΝΔΕΣΗ

Δεν είστε εγγεγραμμένο μέλος της Ε.Ε.Φα.Μ;

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την βέλτιστη εμπειρία περιήγησης στην σελίδα μας.
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter για να δείτε τα αποτελέσματα αναζήτησης