Δείτε το Newsletter στον browser σας
           

Η θέση της Alvarez & Marsal αναφορικά με δυο κρίσιμες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις σήμερα: Διαταραχές στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και Διαχείριση Κινδύνων Απάτης

Με περισσότερους από 6.000 εργαζομένους σε τέσσερις ηπείρους, η Alvarez & Marsal («Α&M») παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, διοικητικά συμβούλια, εταιρίες επενδύσεων, δικηγορικές εταιρίες και κυβερνητικούς οργανισμούς που αντιμετωπίζουν σύνθετες προκλήσεις. Τα ανώτατα στελέχη μας και οι ομάδες τους, αξιοποιούν την εμπειρία της Α&Μ συνδράμοντας οργανισμούς ώστε να αναδιαρθρώσουν τη λειτουργία τους, να αναπτυχθούν και να επιτύχουν βέλτιστα επιχειρησιακά αποτελέσματα. Διαθέτουμε στελέχη με σημαντική διεθνή εμπειρία και προϋπηρεσία σε εποπτικές αρχές και αρμόδιους φορείς διαφόρων κλάδων, που ενεργούν με γνώμονα τι πραγματικά απαιτείται προκειμένου να μετατραπεί η αλλαγή σε σημαντικό στρατηγικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα και να επιτευχθεί η διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων.

Η ομάδα Εταιρικών Αντιδικιών και Ερευνών της A&M θέτει τα πρότυπα για την επίτευξη αποτελεσμάτων σε κρίσιμα θέματα που αφορούν σε έρευνες υποθέσεων εταιρικής απάτης, επιβολή ρυθμιστικών απαιτήσεων καθώς και διεθνείς δικαστικές διαμάχες και διαιτησίες. Η εξειδικευμένη ομάδα μας αποτελείται από περισσότερα από 450 στελέχη και διατηρεί παρουσία στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), την Ασία και τη Μέση Ανατολή.

Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε δύο κρίσιμες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις σήμερα και παραθέτουμε ενδεικτικές προτάσεις για τη βέλτιστη διαχείρισή τους.

Ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας υπό συνθήκες κρίσης

Μετά την αναταραχή από την πρώτη εμφάνιση του κορονοϊού, νέα σημαντικά γεγονότα – η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η επανεμφάνιση του Covid στην Κίνα και η αύξηση των επιτοκίων – θέτουν προκλήσεις, για άλλη μια φορά, για τις εφοδιαστικές αλυσίδες των εταιριών. Ως αποτέλεσμα, η επιστροφή στην προ-πανδημίας κατάσταση φαίνεται όλο και πιο μακρινή.

Ειδικότερα όσον αφορά τις φαρμακευτικές εταιρίες, τρεις βασικές κατηγορίες κινδύνου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας: η γεωγραφική έκθεση σε κινδύνους, η χρήση ενέργειας και οι κυβερνοεπιθέσεις.

Α. Γεωγραφική έκθεση – παρατηρείται ότι οι εφοδιαστικές αλυσίδες φαρμακευτικών προϊόντων συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Τέτοιες συγκεντρώσεις αφήνουν τις επιχειρήσεις εκτεθειμένες σε πιθανούς κλυδωνισμούς, που προκύπτουν, για παράδειγμα, από γεωπολιτικές κυρώσεις ή περαιτέρω περιορισμούς για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορονοϊού. Ωστόσο, υπάρχουν διάφορες δράσεις που μπορούν να αναλάβουν οι φαρμακευτικές εταιρίες για τη μείωση των κινδύνων:

  • Τυποποίηση των συστατικών και των διαδικασιών για επίτευξη μεγαλύτερης ευελιξίας σε περίπτωση που τα προϊόντα πρέπει να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν σε διαφορετικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια περιόδων κρίσης.
  • Καθορισμός της βέλτιστης ισορροπίας μεταξύ έγκαιρης παραγωγής (just-in-time) και αποθέματος για περίπτωση ανάγκης (just-in-case stocks), ώστε τα στρατηγικά αποθέματα να μπορούν να περιορίσουν τον αντίκτυπο πιθανών κλυδωνισμών.
  • Υιοθέτηση μοντέλων αναβολής (postponement models) με σκοπό την ενίσχυση της ευελιξίας στις διάφορες αγορές όπου δραστηριοποιούνται οι φαρμακευτικές εταιρίες, ώστε ορισμένες τοποθεσίες με ημιτελή αποθέματα να μπορούν γρήγορα να αναδιαμορφωθούν σύμφωνα με τη ζήτηση.

Β. Χρήση ενέργειας – Η φαρμακευτική βιομηχανία κατατάσσεται στις βιομηχανίες υψηλής ενεργειακής έντασης. Η αύξηση των τιμών χονδρικής του φυσικού αερίου εξαιτίας της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία θα μπορούσε να έχει δραματικό αντίκτυπο στην κερδοφορία και θα μπορούσε να επιταχύνει την προσπάθεια για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Στο πλαίσιο αυτό, οι φαρμακευτικές εταιρίες θα πρέπει να επανεξετάσουν τις συμβάσεις με τους CDMOs (Contract Development and Manufacturing Organizations) ώστε να κατανοήσουν πώς η μετακύληση τιμών μπορεί να επηρεάσει την κερδοφορία. Επιπλέον, οι φαρμακευτικές εταιρίες θα πρέπει να στοχεύουν σε πρωτοβουλίες εξοικονόμησης ενέργειας και να εξετάζουν το ενδεχόμενο βελτιστοποίησης των διαδικασιών διαχείρισης συστημάτων πληροφορικής και εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο έλεγχος της χρήσης ενέργειας σε συνδυασμό με τις τελευταίες τεχνολογίες παρακολούθησης και ανάλυσης, καθώς και η μετάβαση σε εναλλακτικές πηγές μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κόστους.

Γ. Κυβερνοεπιθέσεις – Οι κυβερνοεπιθέσεις αποτελούν βασικό κίνδυνο για το φαρμακευτικό κλάδο εξαιτίας της πολύτιμης γνώσης που κατέχουν οι εταιρίες του κλάδου, των παγκοσμίου εύρους εφοδιαστικών αλυσίδων και των πιθανών αδυναμιών στα συστήματα πληροφορικής που μπορεί να μην έχουν ενσωματωθεί πλήρως και να μη φέρουν τις απαιτούμενες διασφαλίσεις μεταξύ άλλων ως απόρροια των διαφόρων εξαγορών που έχουν πραγματοποιηθεί στον κλάδο. Τα μέτρα που μπορούν να λάβουν οι οργανισμοί για τη μείωση του κινδύνου από κυβερνοεπιθέσεις περιλαμβάνουν σχεδιασμό σεναρίων για τον καθορισμό πιθανών τρόπων απόκρισης, επανεξέταση εξωτερικών απειλών κυβερνοεπίθεσης και επισκόπηση πιθανών αδυναμιών του συστήματος. Η αυστηρή διαχείριση των μηχανισμών ταυτοποίησης και των δικαιωμάτων πρόσβασης είναι επίσης σημαντική, καθώς και η ενίσχυση ασφάλειας στα συστήματα ανάπτυξης κώδικα προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων ασφαλών πρακτικών ελέγχου ταυτότητας. Τέλος, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εκπαίδευση για βελτίωση της ευαισθητοποίησης και ετοιμότητας αντιμετώπισης ενδεχόμενων επιθέσεων.

Διατήρηση ενός αποτελεσματικού προγράμματος διαχείρισης κινδύνων απάτης μετά την πανδημία

Περνώντας σε έναν άλλο τομέα κινδύνου, ο κίνδυνος απάτης είναι μια συνεχής και εντεινόμενη απειλή που αντιμετωπίζουν οργανισμοί ανεξαρτήτως μεγέθους. Ως αποτέλεσμα των απομακρυσμένων και υβριδικών μοντέλων εργασίας ειδικότερα, η απάτη έχει λάβει πολλές νέες μορφές. Η κατάλληλη ενημέρωση του προγράμματος διαχείρισης κινδύνων απάτης μπορεί να βοηθήσει στην προστασία του οργανισμού σας από αυτούς τους αναδυόμενους κινδύνους απάτης.

Βάσει του Οδηγού Διαχείρισης Κινδύνου Απάτης του Ινστιτούτου Πιστοποιημένων Ερευνητών Απάτης (ACFE), οι βασικοί πυλώνες ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης κινδύνου απάτης περιλαμβάνουν:

1) Διαχείριση του κινδύνου απάτης: στη μετα-πανδημική εποχή, οι παραδοσιακές μέθοδοι για την ενίσχυση ευαισθητοποίησης σχετικά με τα διαθέσιμα εργαλεία αναφοράς ενδέχεται να μην είναι πλέον αποτελεσματικές. Οι διαδικτυακές εκπαιδεύσεις και άλλες μέθοδοι επικοινωνίας αποτελούν ενδεχόμενες εναλλακτικές λύσεις.

2) Αξιολόγηση του κινδύνου απάτης: είναι σημαντικό να εξεταστεί κατά πόσον υπάρχουν επιπρόσθετοι μηχανισμοί διαχείρισης της απάτης ή κίνδυνοι που συνδέονται με διαδικασίες που εκτελούνται πλέον εξ αποστάσεως.

3) Δικλείδες ασφαλείας για πρόληψη απάτης: επειδή το υβριδικό περιβάλλον μπορεί να έχει αναγκάσει τις εταιρίες να αναπροσαρμόσουν τις διαδικασίες τους, είναι σημαντικό να αξιολογηθούν οι δικλείδες ασφαλείας για την πρόληψη της απάτης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι συνεχίζουν να λειτουργούν απρόσκοπτα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

4) Διερεύνηση υποθέσεων απάτης και διορθωτικά μέτρα: οι οργανισμοί θα πρέπει να αξιολογούν συνεχώς την προσέγγισή τους όσον αφορά τη διερεύνηση υποθέσεων απάτης και λήψης διορθωτικών μέτρων αλλά και να προσδιορίζουν κατά πόσον είναι σε θέση να χειρίζονται τυχόν ισχυρισμούς ή περιπτώσεις απάτης που πιθανόν να προκύψουν.

Παρότι πολλές εταιρίες έχουν ήδη εφαρμόσει πολλά από τα άνω αναφερθέντα στοιχεία στο πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου απάτης, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η εφαρμογή ενός προγράμματος διαχείρισης κινδύνου απάτης δεν είναι μια άσκηση που πραγματοποιείται άπαξ. Στην πραγματικότητα, αυτό που διακρίνει ένα καλό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου απάτης είναι η συνεχής εξέλιξη, ιδιαίτερα σε περιόδους σημαντικών αλλαγών, διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή εντοπισμού περιπτώσεων απάτης.

Συνοψίζοντας, οι απλές βελτιώσεις στο πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου απάτης μπορεί να μην είναι επαρκείς στη μετα-πανδημική εποχή. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι εταιρίες θα πρέπει να πραγματοποιήσουν μια πιο λεπτομερή και διεξοδική επισκόπηση του προγράμματος διαχείρισης κινδύνου απάτης προκειμένου να ληφθούν υπόψη νέοι μηχανισμοί απάτης, αναδυόμενοι κίνδυνοι ή/και αλλαγές στις υπάρχουσες δικλείδες ασφαλείας ως αποτέλεσμα της μεταστροφής προς ένα μοντέλο απομακρυσμένης ή υβριδικής εργασίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μάριος Κολιόπουλος | Managing Director | mkoliopoulos@alvarezandmarsal.com

Κάλλια Γκαβέλα | Senior Director | kgavela@alvarezandmarsal.com

‘Εριν Ρόκας | Senior Director | erokas@alvarezandmarsal.com

Τατιάνα Αναστασιάδη | Director | tanastassiadi@alvarezandmarsal.com

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ALVAREZ & MARSAL

Επιχειρήσεις, επενδυτές και κυβερνητικοί φορείς σε όλο τον κόσμο απευθύνονται στην Alvarez & Marsal (A&M) για ηγεσία, δράση και αποτελέσματα. Η A&M, με έτος ίδρυσης το 1983, αποτελεί κορυφαία ιδιωτική εταιρία παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών διεθνώς, με έμφαση στις συμβουλευτικές υπηρεσίες, στη βελτίωση της αποδοτικότητας και στην επιχειρηματική ανάκαμψη. Όταν οι συμβατικές προσεγγίσεις δεν επαρκούν για να επιφέρουν επιχειρησιακό μετασχηματισμό και να οδηγήσουν σε αλλαγή, οι πελάτες αναζητούν την εξαιρετική τεχνογνωσία και την ικανότητά μας να παρέχουμε πρακτικές λύσεις στα μοναδικής φύσεως προβλήματά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο: AlvarezandMarsal.com

{unsubscribe}Διαγραφή από τη λίστα Newsletter{/unsubscribe}